Obchodní podmínky


ORLICKÁ TELEVIZE

se sídlem Kosmonautů 861, 561 69 Králíky

identifikační číslo: 87084708

poskytující výrobu televizních pořadů, dokumentů, reportáží, reklam a jiných audiovizuálních děl, (dále jen AVD), pronájem reklamní plochy a prezentující reklamní sdělení a jiné reklamní prvky na internetové adrese: www.orlickatelevize.cz

 

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Orlická televize., se sídlem Kosmonautů 861, Králíky 561 69, IČ: 87084708 (dále jen "Provozovatel") je provozovatelem internetového serveru dostupného na internetové adrese www.orlickatelevize.cz (dále jen "Server"). Provozovatel poskytuje zájemcům reklamní plochy na Serveru k prezentaci reklamních sdělení a jiných reklamních prvků. Dále poskytuje vysílací prostor pro AVD a jejich výrobu.

1.2. Objednatel AVD, prezentace reklamních sdělení či jiných reklamních prvků na Serveru (dále jen "Objednatel") je fyzická či právnická osoba, a to buď přímý zákazník nebo reklamní či mediální agentura, objednávající reklamní prostor na Serveru.

1.3. Jakákoliv grafická znázornění jako např. titulky, pozadí atd. jsou pro všechna audiovizuální díla jednotná a dle specifikací Orlické televize. Výjimku tvoří pouze předem písemně odsouhlasená AVD, jako například reklamní videa, spoty a jiná AVD určená k vysílání na jiném serveru.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

2. OBJEDNÁVÁNÍ AVD

Objednatel objednává AVD na základě písemné objednávky, a to nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem příslušné akce. Pokud neučiní v této lhůtě, vyhrazuje si provozovatel objednávku odmítnout. Objednávka musí vždy obsahovat všechny následující údaje:

- Obchodní firma či jméno a příjmení či jiný název Zadavatele

- IČ, DIČ, Fakturační adresa, Poštovní adresa Zadavatele v případě, že je odlišná od fakturační adresy, Kontaktní osoba, telefon, e-mail

- Kontakt na pořadatele akce

- Základní informace o akci

- Místo a čas konání

- Cena

Provozovatel si vyhrazuje právo na odmítnutí a nezrealizování objednávky. V takovém případě je Provozovatel povinen toto odmítnutí oznámit Objednateli nejpozději 1 den před započetím akce podle objednávky.

 

 

3 ZADÁVÁNÍ REKLAMY

 

3.1. Objednávání

Objednatel objednává reklamní plochu na Serveru na základě písemné nebo e-mailové objednávky, a to nejpozději 10 pracovních dnů před začátkem prezentace příslušné reklamní kampaně. Objednávka musí vždy obsahovat všechny následující údaje:

- Obchodní firma či jméno a příjmení či jiný název Zadavatele

- IČ, DIČ, Fakturační adresa, Poštovní adresa Zadavatele v případě, že je odlišná od fakturační adresy, Kontaktní osoba, telefon, e-mail

- Inzertní specifikace

- Reklamní pozice

- Kompletní podklady inzerce

- Objem inzerce

- Termín reklamní kampaně

- Cena

Provozovatel si vyhrazuje právo na odmítnutí a nerealizování objednávky (viz. čl. 2.3.). V takovém případě je Provozovatel povinen toto odmítnutí oznámit Objednateli nejpozději jeden den před započetím kampaně podle objednávky.

 

3.2. Práva a povinnosti Objednatele

Objednatel nese plnou odpovědnost za kvalitu, formální i obsahovou stránku reklamy umístěné na reklamní ploše Serveru.

Objednatel dává Provozovateli současně s dodáním reklamních podkladů (viz. čl. 2.4.) souhlas s šířením daného reklamního sdělení prostřednictvím celosvětové počítačové sítě internet a současně potvrzuje, že je oprávněn k výkonu veškerých potřebných práv k reklamnímu sdělení a nebo k jiným reklamním prvkům, umístěným na Serveru Provozovatele, zejména pak majetkových práv autorských.

Objednatel dále potvrzuje, že je oprávněn k užití případných ochranných známek nebo jiných prvků, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví v reklamním sdělení obsažených, a že tímto reklamním sdělením neporušuje žádná práva třetí osoby. Na vyžádání Provozovatele je Objednatel povinen výše uvedená tvrzení neprodleně doložit. V případě nepravdivosti výše uvedených tvrzení nese Objednatel veškeré následky z toho vyplývající, včetně povinnosti uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhradu vzniklé škody.

Objednatel také zcela odpovídá za obsah veškerých jím dodávaných reklamních sdělení či jiných reklamních prvků co se týče jejich souladu s platnou právní úpravou nebo dobrými mravy. V případě, že reklamní sdělení či reklamní prvky dodané Objednatelem nebudou splňovat tuto podmínku, odpovídá Objednatel Provozovateli za veškerou způsobenou škodu.

 

3.3. Práva a povinnosti Provozovatele

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit a nebo zrušit zveřejnění reklamního sdělení pokud:

- nosič reklamního sdělení není v souladu s technickými požadavky Provozovatele, reklamní sdělení je v rozporu s právními předpisy, zákony České republiky a nebo mezinárodními smlouvam, jimiž je Česká republika vázána

- reklamní sdělení je v rozporu s dobrými mravy, etickými pravidly a nebo ohrožuje veřejný pořádek

- reklamní sdělení svojí kvalitou, formou nebo obsahem neodpovídá oprávněným zájmům Provozovatele

- Objednatel je v prodlení s uhrazením ceny za zpracování a nebo zveřejnění reklamních sdělení umístěných na Serveru Provozovatele

V případě výskytu jakékoli výše uvedené skutečnosti, opravňující Provozovatele odmítnout, pozastavit a nebo zveřejnit reklamní sdělení Objednatele, je Provozovatel povinen informovat Objednatele o této skutečnosti bez zbytečného prodlení. Provozovatel se zavazuje realizovat konkrétní objednávky a inzerci v rámci svých kapacitních možností.

 

3.4. Reklamní podklady

Za reklamní grafické prvky jsou považovány zejména reklamní bannery a nadstandardní reklamní formáty, které musí splňovat veškeré podmínky pro jednotlivé typy reklamních sdělení, prvků
nebo pozic.

Objednatel musí Provozovateli poskytnout veškeré reklamní podklady a další náležitosti reklamního sdělení či reklamních prvků, které mají být na základě objednávky Objednatele prezentovány na Serveru, a to nejpozději 5 pracovních dnů před datem počátku reklamní kampaně.

Bannery a jiné kreativní reklamní prvky musí být ve správné datové velikosti a správném rozměru odpovídající objednávce v návaznosti na platnou nabídku reklamních ploch a platný ceník Provozovatele.

- GIF a JPG bannery musí obsahovat cílové URL, na které má být po kliknutí na GIF banner uživatel přesměrován (adresa ve formě http://). Alt text.

- FLASH bannery musí obsahovat cílové URL, na které má být po kliknutí na FLASH banner uživatel přesměrován [adresa ve formě (URL) http://], nebo funkci "clickthru".

V případě, že reklamní sdělení nesplňují výše uvedená kritéria, Provozovatel není povinen je přijmout a neručí v takovém případě za řádné zveřejnění. Oznámení o tom, že reklamní sdělení či jiné reklamní prvky nesplňují některou z náležitostí uvedených v tomto článku, oznámí Provozovatel Objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne přijetí takových reklamních sdělení či jiných reklamních prvků.

 

3.5. Změny v reklamních kampaních

V případě jakékoliv změny v již objednané a Provozovatelem potvrzené reklamní kampani, musí Objednatel poskytnout veškeré podklady nejpozději 3 pracovní dny před datem zamýšlené změny. Pokud tak Objednatel neučiní, neodpovídá Provozovatel za včasnou změnu objednávky. Změna objednávky pak bude realizována v nejbližším možném termínu, nejsou-li požadované změny v rozporu s těmito Obchodními podmínkami.

 

 

4. FINANČNÍ PODMÍNKY

 

4.1. Cena

Cena se stanoví na základě platných ceníků provozovatele pro uvedené období nebo danou službu.

Platba za realizaci reklamního sdělení a AVD se uskuteční na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Provozovatelem. Daňový doklad Provozovatel vystaví do 10 dnů po zahájení inzerce, nebo v případě AVD uveřejnění díla na Serveru, případně do 10 dnů po skončení měsíce. Doba splatnosti daňového dokladu je 14 dnů. V případě prodlení Objednatele s úhradou daňových dokladů je Provozovatel oprávněn účtovat Objednateli za každý i započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky.

Provozovatel je oprávněn požadovat zálohu. Zálohu je Objednatel povinen zaplatit tak, aby byla na účet Provozovatele připsána nejméně jeden pracovní den před umístěním reklamního sdělení na Serveru a před realizací AVD. Nezaplatí-li Objednatel zálohu řádně a včas, je Provozovatel oprávněn odstoupit od realizace objednávky. U AVD, konkrétně reportáže, Provozovatel nepožaduje zálohu.

Provozovatel je oprávněn žádat platbu předem. Příslušná částka musí být připsána na účet Provozovatele nejpozději jeden pracovní den před uveřejněním reklamního sdělení na Serveru. Nezaplatí-li Objednatel platbu řádně a včas, není Provozovatel povinen kampaň realizovat. Bude-li zaplacena jen část z celkové ceny objednávky, je Provozovatel oprávněn dobu, po kterou má být reklamní sdělení zveřejněno, v poměru k této částce zkrátit. Daňový doklad bude vystaven do 10 dnů od přijetí platby.

 

4.2. Storno podmínky

Objednatel je oprávněn zrušit svou, již potvrzenou objednávku, pokud o tom Provozovatele písemně informuje nejpozději 7 pracovních dní před datem plánovaného/objednaného dne započetí reklamní kampaně.

V případě pozdějšího zrušení objednávky budou Objednateli účtovány storno poplatky:

- při zrušení objednávky do 5 pracovních dnů před datem plánovaného / objednaného dne započetí činí poplatek 30 % z ceny objednané kampaně

- při zrušení objednávky do 2 pracovních dnů před datem plánovaného / objednaného dne započetí činí poplatek 50 % z ceny objednané kampaně

- při zrušení objednávky v období kratším než 2 pracovní dny do data plánovaného / objednaného dne započetí činí poplatek 70 % z ceny objednané kampaně

- při zrušení objednávky u již probíhající reklamní kampaně činí poplatek 100 % z ceny objednané kampaně a Provozovatel tedy ani poměrnou část za objednanou reklamní kampaň Objednateli nevrací.

 

 

5. STATISTIKA

Ke každé reklamní kampani je Provozovatelem automaticky generována statistika, která je Objednateli zdarma zasílána 1x ročně nebo po skončení reklamní kampaně na uvedený kontaktní e-mail v objednávce, a to na požádání. Statistika poskytuje údaje zpětně.

 

 

6. REKLAMACE

6.1. V případě pochybení na straně Provozovatele je Objednatel oprávněn požadovat v rámci reklamačního řízení přiměřenou náhradu, a to zejména ve formě jiné reklamní kampaně nebo slevy z ceny.

6.2. Možnost volby mezi výše uvedenými způsoby náhrady má Objednatel pouze v případě, že ji oznámí Provozovateli ve včas zaslaném písemném oznámení o vadách. Uplatněný způsob náhrady pak není Objednatel oprávněn měnit bez souhlasu Provozovatele.

6.3. Pochybením na straně Provozovatele podle předchozího článku se rozumí nefunkčnost jeho služeb, které se týkají potvrzené objednávky Objednatele, po dobu delší než průměrně 6 hodin za den.

6.4. Za pochybení na straně Provozovatele se nepovažuje časový interval, ve kterém jsou reklamní sdělení Objednatele automaticky zobrazována reklamním systémem podle objednaného objemu inzerce ani případné výkyvy v návštěvnosti internetových stránek Provozovatele.

6.5. Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 dnů ode dne, kdy Objednatel pochybení zjistil nebo mohl zjistit, nejpozději však posledního dne, kdy je dané reklamní sdělení zveřejněno.

6.6. Sleva z ceny se uplatňuje formou dobropisu. Závazek splatnosti je tak omezen pouze na tu poměrnou část plnění, na kterou není uplatňována oprávněná reklamace.

6.7. Námitky vůči vystaveným daňovým dokladům, které by ve svém důsledku měly za následek omezení pohledávky Provozovatele vůči Objednateli, je Objednatel povinen uplatnit nejpozději do 7 dnů od doručení faktury písemně u Provozovatele.

 

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Všechny údaje a informace získané v rámci spolupráce jsou důvěrné a Smluvní strany se zavazují nesdělovat je jakékoliv třetí osobě.

7.2. Tyto Obchodní podmínky, jakožto i veškeré vztahy vzniklé na jejich základě, se řídí platnými zákony České republiky.

7.3. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí potvrzené objednávky, tj. smlouvy uzavírané mezi Objednatelem a Provozovatelem. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi obsahem smlouvy a Obchodními podmínkami má přednost obsah smlouvy.

7.4. Dohody, odchylné od těchto Obchodních podmínek, je možné sjednat pouze písemnou formou.

7.5. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoli a to i bez předchozího upozornění změnit.

7.6. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 11. 11. 2011.

 

 

8. KONTAKTNÍ ÚDAJE PROVOZOVATELE

ORLICKÁ TELEVIZE

Kosmonautů 861, Králíky 561 69

Tel: +420 777 621 387

E-mail: info@orlickatelevize.cz